ห้องประชุม กบ.ทบ. 3

จำนวนที่นั่ง 40 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคาร1 ชั้น 2 บก.ทบ.

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ หน่วยที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุม กบ.ทบ. 3 ***

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

จำนวนที่นั่ง 120 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคาร1 ชั้น 2 บก.ทบ.

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ หน่วยที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุม กบ.ทบ.1 ***

ห้องประชุม กบ.ทบ.2

จำนวนที่นั่ง 35 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคาร1 ชั้น 2 บก.ทบ.

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ หน่วยที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องประชุม กบ.ทบ.2 ***

ห้องฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ กสท.สบพ.กบ.ทบ.

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ หน่วยที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ***

ห้องรับรอง กบ.ทบ. 1

จำนวนที่นั่ง 12 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคาร1 ชั้น 2 บก.ทบ.

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ หน่วยที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องรับรอง กบ.ทบ. 1 ***

ห้องรับรอง กบ.ทบ. 2

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคาร1 ชั้น 2 บก.ทบ.

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ หน่วยที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องรับรอง กบ.ทบ. 2 ***