รายละเอียดห้องประชุม

ห้องประชุม กบ.ทบ. 3

จำนวนที่นั่ง 40 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคาร1 ชั้น 2 บก.ทบ.

แสดง

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

จำนวนที่นั่ง 120 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคาร1 ชั้น 2 บก.ทบ.

แสดง

ห้องประชุม กบ.ทบ.2

จำนวนที่นั่ง 35 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคาร1 ชั้น 2 บก.ทบ.

แสดง

ห้องฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ กสท.สบพ.กบ.ทบ.

แสดง

ห้องรับรอง กบ.ทบ. 1

จำนวนที่นั่ง 12 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคาร1 ชั้น 2 บก.ทบ.

แสดง

ห้องรับรอง กบ.ทบ. 2

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคาร1 ชั้น 2 บก.ทบ.

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 6 รายการ