ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ27/08/2562 เวลา 15:10:02
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ย. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   02 ก.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ท. หญิงกมลวรรณ ประดับแก้ว   สำหรับหน่วย กคง.กบ.ทบ.
วาระการประชุม แนวทางการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมให้กับ พล.ร.11
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ20/08/2562 เวลา 16:38:42
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ย. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   03 ก.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.หญิงนันทรี แก้วคำ   สำหรับหน่วย กบร.สสน.กบ.ทบ.
วาระการประชุม จัดตั้งสถานพยาบาล พัน.สร.๒๓ บชร.๓
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ29/08/2562 เวลา 08:40:52
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ย. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ พ.อ.วัชรพลฯ   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ขอตัวกำลังพลช่วยปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (กพ.ทบ. เจ้าของเรื่อง)
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ20/08/2562 เวลา 13:39:52
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ย. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   04 ก.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ท.ภาสพงศ์ ภวภูตานนท์ฯ   สำหรับหน่วย กอส.สสน.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมการทดสอบกระสุนปืนเล็ก ขนาด 5.56 มม.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ02/09/2562 เวลา 13:10:51
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ย. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.หญิงนิภาภร วุ่นสน   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม การเตรียมการพิธีส่งมอบยานเกราะ
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ27/08/2562 เวลา 15:09:49
วันที่ใช้ห้อง 09 ก.ย. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   09 ก.ย. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.อุษา พิบูลย์นำชัย   สำหรับหน่วย กชบ.สกบ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาความต้องการตามโครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย สพ. แบบบูรณาการ
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ12/09/2562 เวลา 14:17:50
วันที่ใช้ห้อง 17 ก.ย. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   17 ก.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ท.สันติสุข ทรัพยาสาร   สำหรับหน่วย กวพ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุม นขต.กบ.ทบ.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ04/09/2562 เวลา 08:57:23
วันที่ใช้ห้อง 17 ก.ย. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   17 ก.ย. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ พ.อ.หญิง ศิริรัตน์ฯ   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมเสนอความต้องการยุทโธปกรณ์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ศปป.5 กอ.รมน. เจ้าของเรื่อง)
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ27/08/2562 เวลา 15:56:56
วันที่ใช้ห้อง 18 ก.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   18 ก.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.สมพุฒ จิตต์แจ่ม   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ11/09/2562 เวลา 14:32:00
วันที่ใช้ห้อง 20 ก.ย. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   20 ก.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ท. หญิงกมลวรรณ ประดับแก้ว   สำหรับหน่วย กคง.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการและสนับสนุนงบให้กับ ฉก.ทม.รอ.๙๐๔
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 13 รายการ