ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ23/01/2563 เวลา 07:18:35
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.พ. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 ก.พ. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.หญิงนิภาภร วุ่นสน   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน สป.5
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ30/01/2563 เวลา 15:45:21
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.พ. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   03 ก.พ. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ พ.อ.วิทยา อินนาคกูล   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมร่วม ทบ. กับ ทบ.สหรัฐฯ ในการเตรียมนำยานเกราะแบบ Stryker เข้าประจำการใน ทบ. (ครั้งที่ 2) (ยก.ทบ. เจ้าของเรื่อง)
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ30/01/2563 เวลา 09:17:37
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.พ. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   04 ก.พ. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ พ.อ.วิทยา อินนาคกูล   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมร่วม ทบ. กับ ทบ.สหรัฐฯ ในการเตรียมนำยานเกราะแบบ Stryker เข้าประจำการใน ทบ. (ครั้งที่ 2) (ยก.ทบ. เจ้าของเรื่อง)
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ23/01/2563 เวลา 09:18:42
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.พ. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   06 ก.พ. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ร.ท. บรรณกรฯ   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข อฉก.ตอนที่ 5 อัตรายุทโธปกรณ์
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ28/01/2563 เวลา 10:07:55
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.พ. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   06 ก.พ. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ร.ท.หญิง อภิจารีฯ   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมเตรียมการในการแข่งกีฬาเพื่อสุขภาพภายใน บก.ทบ.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ31/01/2563 เวลา 15:15:46
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.พ. 63 เวลา 09:30   ถึงวันที่   07 ก.พ. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.หญิงนิภาภร วุ่นสน   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม พิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถการเคลื่อนย้ายหน่วยกำลังรบของ ทบ. และพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบการขนส่ง สป.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ04/02/2563 เวลา 10:28:45
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.พ. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   07 ก.พ. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ส.ท.ภาสพงศ์ ภวภูตานนท์ฯ   สำหรับหน่วย กอส.สสน.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมเสนอโครงการพลังงานทดแทนเพิ่มเติม
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ31/01/2563 เวลา 16:00:10
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.พ. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   11 ก.พ. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ท.ภาสพงศ์ ภวภูตานนท์ฯ   สำหรับหน่วย กอส.สสน.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมบ้านพักอาศัยนายทหารประทวนพื้นที่ ยศ.ทบ.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ03/02/2563 เวลา 15:51:49
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.พ. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   11 ก.พ. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ร.ท.ณรงค์กมลฯ   สำหรับหน่วย กกส.สสน.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายทหาร
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ11/02/2563 เวลา 13:18:25
วันที่ใช้ห้อง 12 ก.พ. 63 เวลา 09:30   ถึงวันที่   12 ก.พ. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.หญิงนิภาภร วุ่นสน   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมโครงการพัฒนาระบบงานส่งกำลังบำรุง ทภ.1 และ บชร.1
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 24 รายการ