ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ23/12/2562 เวลา 11:47:45
วันที่ใช้ห้อง 03 ม.ค. 63 เวลา 09:30   ถึงวันที่   03 ม.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ร.ท.หญิงดนิตา หม่อมกระโทก   สำหรับหน่วย กสล.สกบ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ยานพาหนะสาย ขส. ทั้งการจำหน่วยรถที่มีอายุการใช้งานเกิน 25 ปี ทุกประเภท และการเรียกคืนรถที่ไม่ได้อยู่ที่หน่วยใน
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ27/12/2562 เวลา 14:10:07
วันที่ใช้ห้อง 03 ม.ค. 63 เวลา 13:30   ถึงวันที่   03 ม.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ พ.อ.เติมศักดิ์ฯ   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (กร.ทบ.เจ้าของเรื่อง)
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ03/01/2563 เวลา 09:11:34
วันที่ใช้ห้อง 06 ม.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   06 ม.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ พ.อ.อดิสรณ์ฯ   สำหรับหน่วย กอร.สสน.กบ.ทบ.
วาระการประชุม การประชุมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการบ้านพักกำลังพลของ ขกท.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ03/01/2563 เวลา 15:59:21
วันที่ใช้ห้อง 07 ม.ค. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   07 ม.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ท.สันติสุข ทรัพยาสาร   สำหรับหน่วย กวพ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุม นขต.กบ.ทบ.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ03/01/2563 เวลา 15:51:34
วันที่ใช้ห้อง 07 ม.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ส.ท.หญิง พิศนภา เมืองนา   สำหรับหน่วย กสท.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมเตรียมการสัมนา กสท.สบพ.กบ.ทบ.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ06/01/2563 เวลา 07:17:48
วันที่ใช้ห้อง 10 ม.ค. 63 เวลา 09:30   ถึงวันที่   10 ม.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ท.ภาสพงศ์ ภวภูตานนท์ฯ   สำหรับหน่วย กอส.สสน.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมเตรียมการเพื่อพิจารณาแนวทางการนำผลการวิจัยพัฒนาของ ทบ.มุ่งสู่การผลิตยุทโธปกรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยใช้ และพิจารณา สป.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ07/01/2563 เวลา 15:34:19
วันที่ใช้ห้อง 13 ม.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   13 ม.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.ศิริชัย พ่วงสุด   สำหรับหน่วย กกจ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม การพัฒนากำลังพลในตำแหน่ง ชกท.4010
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ18/12/2562 เวลา 11:18:41
วันที่ใช้ห้อง 13 ม.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   13 ม.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ส.ท.หญิง วิมลสิริ โดดชัย   สำหรับหน่วย กกจ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมการจัดการศึกษาในตำแหน่ง ชกท.4010
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ03/01/2563 เวลา 09:11:44
วันที่ใช้ห้อง 14 ม.ค. 63 เวลา 09:30   ถึงวันที่   14 ม.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ท.ภาสพงศ์ ภวภูตานนท์ฯ   สำหรับหน่วย กอส.สสน.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการโครงการนำร่องในการพัฒนาผลิตภันฑ์ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อนำไปสู่การผลิต
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ06/01/2563 เวลา 14:45:07
วันที่ใช้ห้อง 15 ม.ค. 63 เวลา 09:30   ถึงวันที่   15 ม.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.หญิงนันทรี แก้วคำ   สำหรับหน่วย กบร.สสน.กบ.ทบ.
วาระการประชุม พิจารณาความเหมาะสมการเคลื่อนย้าย ปตอ.12.7 มม.
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 20 รายการ