ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ30/07/2562 เวลา 10:29:12
วันที่ใช้ห้อง 02 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ส.ท.ภาสพงศ์ ภวภูตานนท์ฯ   สำหรับหน่วย กอส.สสน.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาโครงการพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ26/07/2562 เวลา 13:28:25
วันที่ใช้ห้อง 06 ส.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   06 ส.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ร.ท.หญิงดนิตา หม่อมกระโทก   สำหรับหน่วย กสล.สกบ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ติดตามความคืบหน้าการส่งคืน สป. ประเภท 2 - 4 และ สป.5 ของ ทม.ร.1 รอ. และ ทม.ร.11 รอ.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ25/07/2562 เวลา 13:51:17
วันที่ใช้ห้อง 06 ส.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   06 ส.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.สุรชาติ พลัดภัยพาล   สำหรับหน่วย กกส.สสน.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ร่วมประชุมตรวจเอกสารความต้องการของแผนงานโครงการปี 63
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ18/07/2562 เวลา 16:01:02
วันที่ใช้ห้อง 07 ส.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 ส.ค. 62 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ ร.ท.นรัฎฯ   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจิตอาสา 904
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ25/07/2562 เวลา 10:14:25
วันที่ใช้ห้อง 07 ส.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   07 ส.ค. 62 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ ส.ท. หญิงกมลวรรณ ประดับแก้ว   สำหรับหน่วย กคง.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ซ้อมเชียร์ลีดเดอร์พร้อมกับกองเชียร์
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ05/08/2562 เวลา 12:30:39
วันที่ใช้ห้อง 08 ส.ค. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   08 ส.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.หญิงนิภาภร วุ่นสน   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมเตรียมการจัดประชุมกรมฝ่ายยุทธบริการ
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ05/08/2562 เวลา 13:23:35
วันที่ใช้ห้อง 08 ส.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   08 ส.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ส.ท.หญิง วิมลสิริ โดดชัย   สำหรับหน่วย กกจ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนากำลังพล (ชกท.4010)
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ08/08/2562 เวลา 09:40:32
วันที่ใช้ห้อง 09 ส.ค. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   09 ส.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ร.ท.หญิง สุธาทิพย์ ขวัญมุข   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมพิจารณากำหนดแนวทางการจัดพิธีรับมอบยานเกราะล้อยาง Stryker
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ25/07/2562 เวลา 10:14:38
วันที่ใช้ห้อง 09 ส.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   09 ส.ค. 62 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ ส.ท. หญิงกมลวรรณ ประดับแก้ว   สำหรับหน่วย กคง.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ซ้อมเชียร์ลีดเดอร์พร้อมกับกองเชียร์
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ08/08/2562 เวลา 14:17:35
วันที่ใช้ห้อง 13 ส.ค. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   13 ส.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.สุรชาติ พลัดภัยพาล   สำหรับหน่วย กกส.สสน.กบ.ทบ.
วาระการประชุม การดำเนินงานก่อสร้างในพื้นที่ ทม.ร.11 รอ. (บางเขน)
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 22 รายการ