ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ30/10/2560 เวลา 15:53:22
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ย. 60 เวลา 10:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.ปฐมพล มั่นคง   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม การประชุมกรมฝ่ายยุทธบริการ (วาระปกติ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ24/10/2560 เวลา 15:28:46
วันที่ใช้ห้อง 01 พ.ย. 60 เวลา 13:30   ถึงวันที่   01 พ.ย. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.ปฐมพล มั่นคง   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมแบ่งมอบความรับผิดชอบตัวชี้วัดฯ
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ20/10/2560 เวลา 09:08:03
วันที่ใช้ห้อง 02 พ.ย. 60 เวลา 09:30   ถึงวันที่   02 พ.ย. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.สมพุฒ จิตต์แจ่ม   สำหรับหน่วย กบร.สสน.กบ.ทบ.
วาระการประชุม พิจารณาแนวทางบริหารจัดการการขนส่งและการเคลื่อนย้าย ของ ทบ.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ30/10/2560 เวลา 10:21:56
วันที่ใช้ห้อง 02 พ.ย. 60 เวลา 13:30   ถึงวันที่   02 พ.ย. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.เธียรวิชญ์ หอมจันทร์   สำหรับหน่วย กคง.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ ตามแบบสำรองประจำปี และแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 60
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ03/11/2560 เวลา 14:11:51
วันที่ใช้ห้อง 06 พ.ย. 60 เวลา 09:30   ถึงวันที่   06 พ.ย. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ท. หญิงกมลวรรณ ประดับแก้ว   สำหรับหน่วย กคง.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ซักซ้อมการประชุมร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อนุชิต อินทรทัต ผอ.สงป.กห.และคณะฯ
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ03/11/2560 เวลา 14:11:36
วันที่ใช้ห้อง 06 พ.ย. 60 เวลา 14:00   ถึงวันที่   06 พ.ย. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ส.ท. หญิงกมลวรรณ ประดับแก้ว   สำหรับหน่วย กคง.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมการปรับปรุงและขยายขีดความสามารถในการผลิตกระสุนปืนเล็ก 5.56 มม.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ31/10/2560 เวลา 08:03:49
วันที่ใช้ห้อง 07 พ.ย. 60 เวลา 10:00   ถึงวันที่   07 พ.ย. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ร.ต.หญิง เกศรินทร์ฯ   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุม กขป.5 (สง.เสธ.ทบ. เจ้าของเรื่อง)
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ18/10/2560 เวลา 18:32:08
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ย. 60 เวลา 09:30   ถึงวันที่   08 พ.ย. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.เธียรวิชญ์ หอมจันทร์   สำหรับหน่วย กคง.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อนุชิต อินทรทัต ผอ.สงป.กห.และคณะฯ
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ03/11/2560 เวลา 14:12:06
วันที่ใช้ห้อง 08 พ.ย. 60 เวลา 13:00   ถึงวันที่   08 พ.ย. 60 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ ส.ท.กันตณัฐ อินทร์ศรี   สำหรับหน่วย กอร.สสน.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมเรื่องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ24/10/2560 เวลา 15:38:26
วันที่ใช้ห้อง 09 พ.ย. 60 เวลา 10:00   ถึงวันที่   09 พ.ย. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ พ.อ.หญิง เบญมาศฯ   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุม คปษ.ทบ. (สง.ปษ.ทบ. เจ้าของเรื่อง)
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 27 รายการ