ปฏิทินการใช้ห้อง

กรกฎาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
วันหยุดครึ่งปีธนาคาร
2
มีรายการจอง
 
3
มีรายการจอง
 
4 5 6 7
8 9
มีรายการจอง
 
10
มีรายการจอง
 
11
มีรายการจอง
 
12
มีรายการจอง
 
13 14
15 16
มีรายการจอง
 
17 18
มีรายการจอง
 
19 20
มีรายการจอง
 
21
22 23 24
มีรายการจอง
 
25
มีรายการจอง
 
26 27 28
29 30 31        

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ21/06/2561 เวลา 09:28:41
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.เธียรวิชญ์ หอมจันทร์   สำหรับหน่วย กคง.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมอนุ จสง.ด้านโครงการ
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ03/07/2561 เวลา 09:57:24
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.สมพุฒ จิตต์แจ่ม   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมติดตามงานของ กบ.ทบ. (กนผ.สบพ.กบ.ทบ. เจ้าของเรื่อง)
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ25/06/2561 เวลา 16:08:44
วันที่ใช้ห้อง 09 ก.ค. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   09 ก.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.กันตณัฐ อินทร์ศรี   สำหรับหน่วย กอร.สสน.กบ.ทบ.
วาระการประชุม พิจารณาแนวทางในการเบิกเงินค่าก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างจากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ25/06/2561 เวลา 16:08:30
วันที่ใช้ห้อง 09 ก.ค. 61 เวลา 13:30   ถึงวันที่   09 ก.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.ภาสพงศ์ ภวภูตานนท์ฯ   สำหรับหน่วย กอส.สสน.กบ.ทบ.
วาระการประชุม เรื่องการกำหนดแนวทางอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ทบ.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ20/06/2561 เวลา 15:51:16
วันที่ใช้ห้อง 10 ก.ค. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   10 ก.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.เธียรวิชญ์ หอมจันทร์   สำหรับหน่วย กคง.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมตรวจสอบไตรมาสที่ 3
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ04/07/2561 เวลา 15:59:24
วันที่ใช้ห้อง 10 ก.ค. 61 เวลา 13:30   ถึงวันที่   10 ก.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ส.ท.ญาณภัทร โพธิแสน   สำหรับหน่วย กกจ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ขออนุมัติอัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกายฯ ของ นนร.จปร.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ02/07/2561 เวลา 14:53:00
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.ค. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   11 ก.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ร.อ.หญิง อุบลรัตน์ฯ   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม กำหนดการเดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ10/07/2561 เวลา 14:18:47
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   11 ก.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.สมพุฒ จิตต์แจ่ม   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ชี้แจงสัมมนา
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ04/07/2561 เวลา 10:07:32
วันที่ใช้ห้อง 12 ก.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   12 ก.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.ปฐมพล มั่นคง   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมแถลงแผนการดำเนินการต่อ สป.๕ ในส่วนที่หน่วยรับผิดชอบ
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ10/07/2561 เวลา 15:55:34
วันที่ใช้ห้อง 12 ก.ค. 61 เวลา 13:30   ถึงวันที่   12 ก.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.สมพุฒ จิตต์แจ่ม   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมฝ่ายเลขา กขป.5 (คสช.เจ้าของเรื่อง)
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 16 รายการ