ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ01/10/2562 เวลา 15:39:19
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   02 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ส.ท.ภาสพงศ์ ภวภูตานนท์ฯ   สำหรับหน่วย กอส.สสน.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุม DIRI
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ02/10/2562 เวลา 15:07:24
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   03 ต.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ พ.อ.เติมศักดิ์ฯ   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมเตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 3 ปี วันสวรรคตฯ (กร.ทบ. เจ้าของเรื่อง)
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ01/10/2562 เวลา 15:39:32
วันที่ใช้ห้อง 04 ต.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   04 ต.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.หญิงนิภาภร วุ่นสน   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมบรรยายสรุปงานด้านการส่งกำลังบำรุงของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ01/10/2562 เวลา 15:38:57
วันที่ใช้ห้อง 08 ต.ค. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   08 ต.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.หญิงนิภาภร วุ่นสน   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ติดตามความคืบหน้าการกำหนดจำนวนและประเภทยานเกราะ Stryker ครั้งที่ ๒
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ04/10/2562 เวลา 10:45:01
วันที่ใช้ห้อง 10 ต.ค. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   10 ต.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ท.สันติสุข ทรัพยาสาร   สำหรับหน่วย กวพ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุม นขต.กบ.ทบ.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ04/10/2562 เวลา 11:57:29
วันที่ใช้ห้อง 11 ต.ค. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   11 ต.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ท. หญิงกมลวรรณ ประดับแก้ว   สำหรับหน่วย กคง.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมไตรมาส 4
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ27/08/2562 เวลา 16:00:39
วันที่ใช้ห้อง 16 ต.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   09 ต.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.สมพุฒ จิตต์แจ่ม   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ16/10/2562 เวลา 11:04:58
วันที่ใช้ห้อง 17 ต.ค. 62 เวลา 10:00   ถึงวันที่   17 ต.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ท.หญิง พิศนภา เมืองนา   สำหรับหน่วย กสท.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมกำหนดแนวทางการบันทึก และแก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของ ทบ. Logistics
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ17/10/2562 เวลา 13:58:35
วันที่ใช้ห้อง 25 ต.ค. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   25 ต.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ท.สันติสุข ทรัพยาสาร   สำหรับหน่วย กวพ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมกำหนดแนวทางในการนำคุณลักษณะเฉพาะ สป. มาใช้เป็นหลักในการจัดหาฯ
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ16/10/2562 เวลา 11:05:10
วันที่ใช้ห้อง 29 ต.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   29 ต.ค. 62 เวลา 11:30
ผู้ขอใช้ ร.ท.หญิง สกุลรัตน์ เจริญสุข   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของแผนงานโครงการของ ทบ. วงรอบปีงบประมาณ 2565-2567
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 10 รายการ