ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม กบ.ทบ.2

อนุมัติ01/09/2560 เวลา 13:53:02
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ย. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.สมพุฒ จิตต์แจ่ม   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุม KM ของ กธก.กบ.ทบ.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ01/09/2560 เวลา 15:37:21
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.ย. 60 เวลา 09:30   ถึงวันที่   08 ก.ย. 60 เวลา 11:30
ผู้ขอใช้ จ.ส.ท.ธรรมศักดิ์ พรหมประสิทธิ์   สำหรับหน่วย กจห.สกบ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ร่วมพิจารณาการแลกเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิง และระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ06/09/2560 เวลา 14:03:30
วันที่ใช้ห้อง 12 ก.ย. 60 เวลา 09:30   ถึงวันที่   12 ก.ย. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.ปฐมพล มั่นคง   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณี รร.จปร.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.2

อนุมัติ11/09/2560 เวลา 11:54:10
วันที่ใช้ห้อง 12 ก.ย. 60 เวลา 10:00   ถึงวันที่   12 ก.ย. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวภชชิณา หิมะมาน   สำหรับหน่วย กสท.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมหารือแนวทางแจกจ่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบให้กับ นขต.กบ.ทบ.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ11/09/2560 เวลา 10:14:51
วันที่ใช้ห้อง 12 ก.ย. 60 เวลา 13:30   ถึงวันที่   12 ก.ย. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.สมพุฒ จิตต์แจ่ม   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม โครงการบริหารสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ07/09/2560 เวลา 12:28:56
วันที่ใช้ห้อง 13 ก.ย. 60 เวลา 10:00   ถึงวันที่   13 ก.ย. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.สมพุฒ จิตต์แจ่ม   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุม คปษ.ทบ. (สง.ปษ.ทบ. เจ้าของเรื่อง)
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ11/09/2560 เวลา 13:42:02
วันที่ใช้ห้อง 14 ก.ย. 60 เวลา 09:30   ถึงวันที่   14 ก.ย. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.ปฐมพล มั่นคง   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมเตรียมการประชุมกรมฝ่ายยุทธบริการ (วาระปกติ) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.2

อนุมัติ05/09/2560 เวลา 14:06:51
วันที่ใช้ห้อง 15 ก.ย. 60 เวลา 09:30   ถึงวันที่   15 ก.ย. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.ภาณุเดช ลาวงศ์   สำหรับหน่วย กกจ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ปรับปรุงแก้ไข ออค. ของหน่วยในกองทัพบก
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ06/09/2560 เวลา 14:03:10
วันที่ใช้ห้อง 15 ก.ย. 60 เวลา 09:30   ถึงวันที่   15 ก.ย. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.ปฐมพล มั่นคง   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ สป.๕ ของ ทบ.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ11/09/2560 เวลา 13:41:51
วันที่ใช้ห้อง 18 ก.ย. 60 เวลา 09:30   ถึงวันที่   18 ก.ย. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.ปฐมพล มั่นคง   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมกรมฝ่ายยุทธบริการ (วาระปกติ) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 22 รายการ