ปฏิทินการใช้ห้อง

มกราคม 2564
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1
วันปีใหม่
2
3 4 5 6
มีรายการจอง
 
7 8
มีรายการจอง
 
9
10 11
มีรายการจอง
 
12
มีรายการจอง
 
13
มีรายการจอง
 
14
มีรายการจอง
 
15
มีรายการจอง
 
16
วันครู
17 18 19
มีรายการจอง
 
20 21
มีรายการจอง
 
22
มีรายการจอง
 
23
24 25 26 27 28 29
มีรายการจอง
 
30
31            

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ17/12/2563 เวลา 07:56:37
วันที่ใช้ห้อง 06 ม.ค. 64 เวลา 09:30   ถึงวันที่   06 ม.ค. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.หญิง สุธินันท์ วรรณเสน   สำหรับหน่วย กคง.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมไตรมาส
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ04/01/2564 เวลา 10:14:13
วันที่ใช้ห้อง 08 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ม.ค. 64 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.สมพุฒ จิตต์แจ่ม   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุม ผบ.นขต.กบ.ทบ.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ08/01/2564 เวลา 09:51:22
วันที่ใช้ห้อง 11 ม.ค. 64 เวลา 09:30   ถึงวันที่   11 ม.ค. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ร.อ.ลาภนิรันดร์ ฯ   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ07/01/2564 เวลา 15:17:27
วันที่ใช้ห้อง 12 ม.ค. 64 เวลา 14:00   ถึงวันที่   12 ม.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.ต.ธรรมศักดิ์ พรหมประสิทธิ์   สำหรับหน่วย กจห.สกบ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม คณะกรรมการร่วมพิจารณาขั้นตอนการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย สพ.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ12/01/2564 เวลา 12:48:06
วันที่ใช้ห้อง 13 ม.ค. 64 เวลา 10:00   ถึงวันที่   13 ม.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ร.อ.ภัทรชัยฯ    สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ29/12/2563 เวลา 13:54:22
วันที่ใช้ห้อง 14 ม.ค. 64 เวลา 09:30   ถึงวันที่   14 ม.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.อุษา พิบูลย์นำชัย   สำหรับหน่วย กชบ.สกบ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุม พิจารณาแนวทางการปรนนิบัติบำรุงและการซ่อมบำรุงอุโมงค์ลม
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ14/01/2564 เวลา 13:17:21
วันที่ใช้ห้อง 14 ม.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   14 ม.ค. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ส.ท. หญิงกมลวรรณ ประดับแก้ว   สำหรับหน่วย กคง.กบ.ทบ.
วาระการประชุม โครงการผูกพันข้ามปีงบประงบมาณที่เปลี่ยนแปลงโครงการ
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ12/01/2564 เวลา 11:34:25
วันที่ใช้ห้อง 15 ม.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 ม.ค. 64 เวลา 09:25
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.สมพุฒ จิตต์แจ่ม   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุม ผบ.นขต.กบ.ทบ.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ12/01/2564 เวลา 12:03:42
วันที่ใช้ห้อง 15 ม.ค. 64 เวลา 09:30   ถึงวันที่   15 ม.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.กันตณัฐ อินทร์ศรี   สำหรับหน่วย กอร.สสน.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ขออนุมัติปรับปรุงและใช้พื้นที่ภายในอาคารคลังเวชภัณฑ์ กคพ.พบ. เพื่อใช้ในการตั้งคลังเก็บชีววัตถุ
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ15/01/2564 เวลา 15:59:15
วันที่ใช้ห้อง 19 ม.ค. 64 เวลา 09:00   ถึงวันที่   19 ม.ค. 64 เวลา 13:30
ผู้ขอใช้ ร.อ.ลาภนิรันดร์ ฯ   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 15 รายการ