ปฏิทินการใช้ห้อง

สิงหาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
มีรายการจอง
 
2
มีรายการจอง
 
3 4
5 6 7 8
มีรายการจอง
 
9
มีรายการจอง
 
10
มีรายการจอง
 
11
12
วันแม่
13 14 15
มีรายการจอง
 
16 17 18
19 20 21
มีรายการจอง
 
22 23 24 25
26 27
มีรายการจอง
 
28 29 30
มีรายการจอง
 
31  

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ24/07/2561 เวลา 09:30:00
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   01 ส.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.ปฐมพล มั่นคง   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม การประชุมพิจารณาความเหมาะสมของแผนงานโครงการวงรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ26/07/2561 เวลา 16:13:16
วันที่ใช้ห้อง 02 ส.ค. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   02 ส.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.ปฐมพล มั่นคง   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาแนวทางการรวบรวมข้อมูล สป.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ08/08/2561 เวลา 08:39:37
วันที่ใช้ห้อง 08 ส.ค. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   08 ส.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.สุรชาติ พลัดภัยพาล   สำหรับหน่วย กกส.สสน.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ติดตามความก้าวหน้าการอนุมัติแผนจัดหาฯ ปี 62
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ02/08/2561 เวลา 09:50:24
วันที่ใช้ห้อง 08 ส.ค. 61 เวลา 13:30   ถึงวันที่   08 ส.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ พ.ท.กฤษณะ ภูริวัฒนโยธิน   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบ้านธนารักษ์ (สก.ทบ. เจ้าของเรื่อง)
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ02/08/2561 เวลา 16:11:25
วันที่ใช้ห้อง 09 ส.ค. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   09 ส.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.ปฐมพล มั่นคง   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม การประชุมคณะทำงานสนับสนุนการจัดประชุม IPACC IPAMS SELF 2019
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ06/08/2561 เวลา 10:17:11
วันที่ใช้ห้อง 09 ส.ค. 61 เวลา 13:30   ถึงวันที่   09 ส.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ พ.อ.หญิง นิยมฯ (คสช.)   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ (คลองลาดพร้าว) (คสช. เจ้าของเรื่อง)
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ08/08/2561 เวลา 15:15:20
วันที่ใช้ห้อง 10 ส.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   10 ส.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ พ.อ.หญิง นิยมฯ (คสช.)   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมฝ่ายเลขา กขป.5 (คสช.เจ้าของเรื่อง)
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ19/07/2561 เวลา 08:24:16
วันที่ใช้ห้อง 15 ส.ค. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   15 ส.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.สมพุฒ จิตต์แจ่ม   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุม คปษ.ทบ. (สง.ปษ.ทบ. เจ้าของเรื่อง)
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ07/08/2561 เวลา 08:59:24
วันที่ใช้ห้อง 15 ส.ค. 61 เวลา 13:30   ถึงวันที่   15 ส.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.สมพุฒ จิตต์แจ่ม   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม การปรับโอนยุทโธปกรณ์ของ บก.ทท. ให้ ทบ. (ฝกบ.ศปก.ทบ. เจ้าของเรื่อง)
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ16/08/2561 เวลา 09:41:04
วันที่ใช้ห้อง 21 ส.ค. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   21 ส.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.สุรชาติ พลัดภัยพาล   สำหรับหน่วย กกส.สสน.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาทางเข้า-ออก แฟลตสวัสดิการ ทบ.
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 12 รายการ