ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ26/11/2561 เวลา 09:38:47
วันที่ใช้ห้อง 04 ธ.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ร.ท.พิเชษฐ์ฯ   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม พลังงานทดแทนของ ทบ. (กอส.สสน.กบ.ทบ. เจ้าของเรื่อง)
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ30/11/2561 เวลา 17:20:25
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.เธียรวิชญ์ หอมจันทร์   สำหรับหน่วย กคง.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาการดำเนินการจัดหา สป.5 แบบบูรณาการ
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ30/11/2561 เวลา 15:46:16
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 61 เวลา 13:30   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.สมพุฒ จิตต์แจ่ม   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม แนวทางการดำเนินการต่อยานพาหนะงดใช้การที่ขนย้ายไปไว้ที่ตำบลรวบรวม สป.สาย ขส. (ฝกบ.ศปก.ทบ.)
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ28/11/2561 เวลา 10:51:27
วันที่ใช้ห้อง 11 ธ.ค. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   11 ธ.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.ภาสพงศ์ ภวภูตานนท์ฯ   สำหรับหน่วย กอส.สสน.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ04/12/2561 เวลา 07:24:44
วันที่ใช้ห้อง 12 ธ.ค. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   12 ธ.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ร.ท.ภัทรชัยฯ   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมหารือเพื่อเตรียมการสัมมนา ประจำปีงบประมาณ 62 (สง.คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ทบ. เจ้าของเรื่อง)
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ07/12/2561 เวลา 15:53:06
วันที่ใช้ห้อง 12 ธ.ค. 61 เวลา 13:30   ถึงวันที่   12 ธ.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.ณัชพล โควาบุญพิทักษ์   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมเตรียมการ สป.5
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ07/12/2561 เวลา 10:56:37
วันที่ใช้ห้อง 13 ธ.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   13 ธ.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.อุษา พิบูลย์นำชัย   สำหรับหน่วย กชบ.สกบ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม แนวทางการแก้ปัญหาการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ฯ
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ07/12/2561 เวลา 09:31:08
วันที่ใช้ห้อง 14 ธ.ค. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   14 ธ.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ร.ท.เสกสันฯ   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม จัดสรรงบประมาณป้องกันชายแดน (ฝกบ.ศปก.ทบ. เจ้าของเรื่อง)
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ13/12/2561 เวลา 09:13:58
วันที่ใช้ห้อง 14 ธ.ค. 61 เวลา 13:30   ถึงวันที่   14 ธ.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.ณัชพล โควาบุญพิทักษ์   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมเตรียมการ การประชุมกรมฝ่ายยุทธบริการ (วาระปกติ) ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ29/11/2561 เวลา 16:05:49
วันที่ใช้ห้อง 17 ธ.ค. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   17 ธ.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.หญิง วิมลสิริ โดดชัย   สำหรับหน่วย กกจ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุม นขต.สบพ.กบ.ทบ. ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 19 รายการ