ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ02/03/2561 เวลา 14:23:56
วันที่ใช้ห้อง 05 มี.ค. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   05 มี.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.ปฐมพล มั่นคง   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม การประชุม DIRI การคำนวนเกณฑ์สะสม สป.๓
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ02/03/2561 เวลา 17:15:11
วันที่ใช้ห้อง 06 มี.ค. 61 เวลา 10:00   ถึงวันที่   06 มี.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.ปฐมพล มั่นคง   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม การประชุมกรมฝ่ายยุทธบริการ (วาระพิเศษ)
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ22/02/2561 เวลา 16:02:02
วันที่ใช้ห้อง 07 มี.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 มี.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ร.ต.หญิง เกศรินทร์ฯ   สำหรับหน่วย กธก.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ กขป.5 (คสช. เจ้าของเรื่อง)
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ05/03/2561 เวลา 13:14:26
วันที่ใช้ห้อง 07 มี.ค. 61 เวลา 13:30   ถึงวันที่   07 มี.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.สุรชาติ พลัดภัยพาล   สำหรับหน่วย กกส.สสน.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมเพื่อพิจารณากรอบเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ06/03/2561 เวลา 12:08:21
วันที่ใช้ห้อง 08 มี.ค. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   08 มี.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.เธียรวิชญ์ หอมจันทร์   สำหรับหน่วย กคง.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมติดตามการดำเนินงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน โครงการ/งาน ของ ทบ. ปี 61
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ05/02/2561 เวลา 16:01:55
วันที่ใช้ห้อง 09 มี.ค. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   09 มี.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.ปฐมพล มั่นคง   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการเริ่มใหม่ของ ทบ. วงรอบปี ๖๓ - ๖๕
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ06/03/2561 เวลา 07:35:43
วันที่ใช้ห้อง 12 มี.ค. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   12 มี.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.อิสระ พิณเพ็ชร   สำหรับหน่วย กอส.สสน.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงานพลังงานทดแทน
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ20/02/2561 เวลา 12:13:31
วันที่ใช้ห้อง 13 มี.ค. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   13 มี.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.อุษา พิบูลย์นำชัย   สำหรับหน่วย กชบ.สกบ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ความต้องการงานซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ของ ทบ.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ08/03/2561 เวลา 14:39:58
วันที่ใช้ห้อง 15 มี.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   15 มี.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.ส.อ.อุษา พิบูลย์นำชัย   สำหรับหน่วย กชบ.สกบ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมพิจารณาความต้องการงานซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ของ ทบ.
รายละเอียด

ห้องประชุม กบ.ทบ.1

อนุมัติ14/03/2561 เวลา 12:14:28
วันที่ใช้ห้อง 19 มี.ค. 61 เวลา 09:30   ถึงวันที่   19 มี.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ส.ต.ปฐมพล มั่นคง   สำหรับหน่วย กนผ.สบพ.กบ.ทบ.
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ สป.๕ ของ ทบ.
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 18 รายการ