Sidebar

เมนูหลัก

01
, ส.ค.

คู่มือ KM

 

กองโครงการและงบประมาณ (กคง.กบ.ทบ.)

ปี 2562 

- คู่มือ การขออนุมัติความต้องการและแผนจัดหา สป. Download

- คู่มือ การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส Download

ปี 2561

- คู่มือ KM กคง.กบ.ทบ.[10001] Download

ปี 2560

- คู่มือ KM กคง.กบ.ทบ.[10002] Download

 

 

กองธุรการ (กธก.กบ.ทบ.)

ปี 2562

- คู่มือ การขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ในสังกัด กบ.ทบ. Download

- คู่มือ การดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ บำเหน็จตกทอด Download

- คู่มือ การดำเนินการจัดทำบัญชีคุม สป.สายเทค Download

- คู่มือ การดำเนินการจำหน่าย สป. ที่หมดอายุการใช้งาน Download

- คู่มือ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี Download

- คู่มือ การประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลของกองทัพบก Download

- คู่มือ การรับรองวุฒิการศึกษาของกำลังพล Download

ปี 2561

- คู่มือ KM กธก.กบ.ทบ.[20001] Download

ปี 2560

- คู่มือ KM กธก.กบ.ทบ.[20002] Download

- คู่มือ KM กธก.กบ.ทบ.[20003] Download

 

 

กองนโยบายและแผน (กนผ.สบพ.กบ.ทบ.)

ปี 2563

 คู่มือการปฏิบัติงานของ กนผ.สบพ.กบ. เรื่อง โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส Download

ปี 2562 

- คู่มือ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปช.ทบ. ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ Download

- คู่มือ การจัดการสัมมนา กลุ่มงบงานการพัฒนาระบบราชการ ของ กบ.ทบ. Download

- คู่มือ การใช้หนี้เงินยืมในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ Download

ปี 2561

- คู่มือปฏิบัติงานการจัดการประชุมกรมฝ่ายยุทธบริการ[30001] Download

- คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุมัติหลักการการตรวจเยี่ยมกรมฝ่ายยุทธบริการและ นขต.ทบ. ของ ผช.ผบ.ทบ.ที่รับผิดชอบ ด้านการส่งกำลังบำรุงของ ทบ.[30002] Download

 ปี 2560

- คู่มือ KM กนผ.สบพ.กบ.ทบ.[30003] Download

 

 

กองวิจัยและพัฒนาการ (กวพ.สบพ.กบ.ทบ.)

ปี 2562

- คู่มือ การยกเว้นการใช้เครื่องหมายนามหน่วย และเครื่องหมายพิเศษกับขอใช้ป้ายทะเบียบรถส่วนบุคคลทั่วไป Download

ปี 2561

- คู่มือการปฏิบัติงานการ จัดทำระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และอนุมัติหลักการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ของ ทบ.[40001] Download

- คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจ สป. เครื่องแต่งกายตามอัตราการแจกจ่าย ของ ทบ.[40002] Download

- คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพ สป. ประเภทเครื่องแต่งกายตามอัตราการแจกจ่าย ของ ทบ.[40003] Download

- คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และอนุมัติหลักการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของ ทบ.[40004] Download

ปี 2560

 

 

กองสารสนเทศ (กสท.สบพ.กบ.ทบ.)

ปี 2562

- คู่มือ การใช้งานระบบสารสนเทศ ทบ. สป.3 Download

ปี 2561

- คู่มือ KM กสท.สบพ.กบ.ทบ.[50001] Download

ปี 2560

 

 

กองการจัด (กกจ.สบพ.กบ.ทบ.)

ปี 2562 

- คู่มือ การทดสอบการจัดและยุทโธปกรณ์ (อจย.) ของหน่วยในความรับผิดชอบของ กบ.ทบ. และในฐานะกรรมการร่วมทดสอบ อจย. Download

- คู่มือ การพิจารณากำหนดและปรับปรุงแก้ไขอัตราน้ำมันธุรการประจำเดือน ของหน่วยในกองทัพบก Download

ปี 2561

 

ปี 2560

 - คู่มือ KM กกจ.สบพ.กบ.ทบ.[1300001] Download

 

 

กองส่งกำลัง (กสล.สกบ.กบ.ทบ.)

ปี 2563

คู่มือปฏิบัติงานของ กสล.สกบ.กบ.ทบ. เรื่อง การขออนุมัติหลักการแจกจ่าย และกำหนดอัตราเครดิต สป.3 Download

ปี 2562 

- คู่มือ การขออนุมัติเกณฑ์การแจกจ่าย สป.5 ให้กับ นขต.ทบ. และหน่วยนอก ทบ. ในภารกิจต่าง Download

- คู่มือ การขออนุมัติแจกจ่าย สป.2 และ 4 (สป.หลัก หรือ สป.สำคัญ) Download

ปี 2561

- คู่มือ KM กสล.สกบ.กบ.ทบ.[60001] Download

ปี 2560

- คู่มือ KM กสล.สกบ.กบ.ทบ.[60002] Download

 

 

กองประสานงานและช่วยเหลือทางทหาร (กปชท.สกบ.กบ.ทบ.)

ปี 2562 

- คู่มือ การขออนุมัติ สป. เกินความต้องการ (Excess) Download

ปี 2561

- คู่มือ KM กปชท.สกบ.กบ.ทบ.[70001] Download

ปี 2560

- คู่มือ KM กปชท.สกบ.กบ.ทบ.[70002] Download

 

 

กองจัดหา (กจห.สกบ.กบ.ทบ.)

ปี 2562

- คู่มือ ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร และการรายงานขออนุมัติแลกเปลี่ยนสิ่งอุปกรณ์ของ ทบ. ที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่ายและตัดยอดจากบัญชีคุม  Download

ปี 2561

- คู่มือการจัดทำรายงานขออนุมัติซื้อจ้าง สป. ของหน่วย (กช., พธ.ทบ., สพ.ทบ., ขส.ทบ., สส., วศ.ทบ., กส.ทบ.,พบ., ยย.ทบ. และ นขต.ทบ.) ที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ตั้งแต่ ผบ.ทบ. ขึ้นไป (อำนาจอนุมัติ ผบ.ทสส. และ ปล.กห.) ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐[80001] Download

- คู่มือการปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูล/ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินกรรมวิธีซื้อ/จ้าง สป.[80002] Download

- คู่มือการปฏิบัติงานการรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติ ปล.กห.[80003] Download

- ผนวก ก การรายงานขออนุมัติซื้อจ้าง กรณีวงเงินอยู่ในอานาจอนุมัติ ผบ.ทบ.[80004] Download

- ผนวก ข การรายงานขออนุมัติซื้อจ้าง กรณีวงเงินอยู่ในอานาจอนุมัติ ผบ.ทสส.[80005] Download

- ผนวก ค การรายงานขออนุมัติซื้อจ้าง กรณีวงเงินอยู่ในอานาจอนุมัติ ปล.กห.[80006] Download

- ผนวก ง การรายงานขออนุมัติซื้อจ้าง กรณีโครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณใหม่วงเงินเกิน 1,000.- ล้านบาท[80007] Download

ปี 2560

- คู่มือ KM กจห.สกบ.กบ.ทบ.[80008] Download

 

 

กองซ่อมบำรุง (กซบ.สกบ.กบ.ทบ.)

ปี 2562

คู่มือ การายงานขออนุมัติแผนจัดหางานซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก (แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ) Download

ปี 2561

- คู่มือการปฏิบัติงานการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยที่เกี่ยวข้องด้านการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก[90001] Download

- คู่มือการปฏิบัติงานการรายงานขออนุมัติความต้องการและแผนจัดหางานซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก (งบประมาณประจำปี)[90002] Download

ปี 2560

 

 

กองก่อสร้าง (กกส.สสน.กบ.ทบ.)

ปี 2562

- คู่มือ ความต้องการงบประมาณในแผนงานก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุง อาคาร สิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค ตามแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ Download

ปี 2561

- คู่มือ KM กกส.สสน.กบ.ทบ.[1000001] Download

ปี 2560

- คู่มือ KM กกส.สสน.กบ.ทบ.[1000002] Download

 

 

กองบริการ (กบร.สสน.กบ.ทบ.)

ปี 2562  

- คู่มือ การขออนุมัติความต้องการและแผนจัดหา สป. สาย พ. Download

ปี 2561

- คู่มือ KM กบร.สสน.กบ.ทบ.[1100001]  Download

ปี 2560

 

 

กองอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและสรรพกำลัง (กอส.สสน.กบ.ทบ.)

ปี 2563

คู่มือการปฏิบัติงานของ กอส.สสน.กบ.ทบ. เรื่อง การดำเนินโครงการพลังงานทดแทน Download

ปี 2562

- คู่มือ การดำเนินการต่อเอกสารและงานธุรการภายใน กอส.สสน.กบ.ทบ. Download

ปี 2561

- คู่มือการขออนุมัติเสนอโครงการพลังงานทดแทนของ ทบ.[1200001] Download

- คู่มือการจัดทำบัญชีทรัพยากรที่ต้องการระดมสรรพกำลัง[1200002] Download

ปี 2560

 

 

โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก (รร.กบ.ทบ.)

ปี 2562

- คู่มือ การดำเนินการจัดข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบและรายงานผลการศึกษา Download

- คู่มือ การตรวจตราอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีความปลอดภัย Download

- คู่มือ การยืมเงินค่าใช้จ่าย และการใช้หนี้เงินยืมของ รร.กบ.ทบ. Download

- คู่มือ การออกคำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ Download

ปี 2561

- คู่มือขั้นตอนการสอบโดยการเชื่อมต่อผ่านเว็บแคม[1500001] Download

- คู่มือการปฏิบัติงานการกำหนดหมายเลขผู้รับศึกษา[1500002] Download

- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา[1500003] Download

ปี 2560

- คู่มือ KM รร.กบ.ทบ.[1500004] Download

กองอสังหาริมทรัพย์ (กอร.สสน.กบ.ทบ.)

ปี 2562

-  คู่มือ การขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อจัดตั้งร้านสะดวกซื้อ Download