Get Adobe Flash player

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลความพร้อมรบของกองทัพบกด้านยุทโธปกรณ์ของหน่วยเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

siminar58-2

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลความพร้อมรบของกองทัพบกด้านยุทโธปกรณ์ของหน่วยเป้าหมาย

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

ระหว่างวันที่ 19 - 21 พ.ย. 57 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

 

อ่านเพิ่มเติม: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...