Get Adobe Flash player
Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ
การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านส่งกำลังบำรุง
ระหว่างวันที่ 14-17 ก.ค.58 ณ โรงแรม รอยัล ฮิลล์ จ. นครนายก
อุทยานราชภักดิ์
อุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

การตรวจเยี่ยมหน่วยด้านสารสนเทศ สายงานส่งกำลังบำรุง ณ จทบ.ชพ. โดยมี รอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ.(1) เป็นหัวหน้าคณะฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ค.58

S  7544844

การตรวจเยี่ยมหน่วยด้านสารสนเทศ สายงานส่งกำลังบำรุง ณ จทบ.ชพ. โดยมี รอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ.(1) เป็นหัวหน้าคณะฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ค.58

อ่านเพิ่มเติม: การตรวจเยี่ยมหน่วยด้านสารสนเทศ สายงานส่งกำลังบำรุง ณ จทบ.ชพ. โดยมี รอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ.(1)...

การตรวจเยี่ยมหน่วยด้านสารสนเทศ สายงานส่งกำลังบำรุง ณ มทบ.42 โดยมี รอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ.(1) เป็นหัวหน้าคณะฯ เมื่อวันที่ 2 ก.ค.58

1

การตรวจเยี่ยมหน่วยด้านสารสนเทศ สายงานส่งกำลังบำรุง ณ มทบ.42 โดยมี รอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ.(1) เป็นหัวหน้าคณะฯ เมื่อวันที่ 2 ก.ค.58

อ่านเพิ่มเติม: การตรวจเยี่ยมหน่วยด้านสารสนเทศ สายงานส่งกำลังบำรุง ณ มทบ.42 โดยมี รอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ.(1)...

การตรวจเยี่ยมหน่วยด้านสารสนเทศ สายงานส่งกำลังบำรุง ณ พล.ร.5 โดยมี รอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ.(1) เป็นหัวหน้าคณะฯ เมื่อวันที่ 1 ก.ค.58

1

การตรวจเยี่ยมหน่วยด้านสารสนเทศ สายงานส่งกำลังบำรุง ณ พล.ร.5 โดยมี รอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ.(1) เป็นหัวหน้าคณะฯ เมื่อวันที่ 1 ก.ค.58

อ่านเพิ่มเติม: การตรวจเยี่ยมหน่วยด้านสารสนเทศ สายงานส่งกำลังบำรุง ณ พล.ร.5 โดยมี รอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ.(1)...

การตรวจเยี่ยมหน่วยด้านสารสนเทศ สายงานส่งกำลังบำรุง ณ บชร.4 โดยมี รอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ.(1) เป็นหัวหน้าคณะฯ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.58

1

การตรวจเยี่ยมหน่วยด้านสารสนเทศ สายงานส่งกำลังบำรุง ณ บชร.4 โดยมี รอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ.(1) เป็นหัวหน้าคณะฯ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.58

อ่านเพิ่มเติม: การตรวจเยี่ยมหน่วยด้านสารสนเทศ สายงานส่งกำลังบำรุง ณ บชร.4 โดยมี รอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ.(1)...

ประชุมตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมระบบงานบัญชีคุมและงานคลัง ณ ห้องฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กสท.สบพ.กบ.ทบ. โดยมี รอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ.(1) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 58

1

ประชุมตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมระบบงานบัญชีคุมและงานคลัง ณ ห้องฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ       กสท.สบพ.กบ.ทบ.โดยมี รอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ.(1) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 58

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมระบบงานบัญชีคุมและงานคลัง ณ ห้องฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. รอง จก.กบ.ทบ. คณะทำงานฯด้านส่งกำลังบำรุง ตรวจเยี่ยม กอ.รมน.ภาค 4 สน. และ ฉก.ปัตตานี เมื่อวันที่ 24 - 25 มิ.ย. 58
  2. การฝึกอบรมการเบิก-จ่าย สป.2 และ 4 ผ่านระบบสารสนเทศ ทบ. สายงานส่งกำลังบำรุง ให้กับ พล.ร.3 ณ ห้องฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กสท.สบพ.กบ.ทบ.เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 58
  3. พิธีเปิดการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ระหว่างวันที่ 24-26 มิ.ย. 58 ณ โรงแรมเมธาวลัย จ.เพชรบุรี โดยมี รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธาน
  4. การฝึกอบรมการเบิก-จ่าย สป.2 และ 4 ผ่านระบบสารสนเทศ ทบ. สายงานส่งกำลังบำรุง ให้กับ พล.ร.6 ณ ห้องฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กสท.สบพ.กบ.ทบ.เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 58