Sidebar

เมนูหลัก

20
, ก.ย.

 

 

๖ สิงหาคม วันสถาปนากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ครบรอบปีที่ ๖๙

        งานด้านการส่งกำลังบำรุง เริ่มจัดตั้งเป็นหน่วยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๐ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดตั้งเป็นกองยกกระบัตร และในเวลาต่อมาเปลี่ยนเป็นกรมยกกระบัตรทหารบกจากนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๓ - พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็นเวลา ๒๘ ปี ได้ปรับหน่วยเป็นแผนกที่ ๔ ในกรมเสนาธิการทหารบก ที่รับผิดชอบงานด้านการส่งกำลังบำรุง

         จนกระทั่ง เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้มีการจัดตั้งกรมฝ่ายเสนาธิการขึ้น จำนวน ๔ กรม ได้แก่ กรมกำลังพลทหารบก, กรมข่าวทหารบก, กรมยุทธการทหารบก และ กรมส่งกำลังบำรุง โดยมี พลตรี สุรจิต จารุเศรณี ในขณะนั้น เป็นเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบกท่านแรก และในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้กำหนดให้วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นวันสถาปนากรมส่งกำลังบำรุงทหารบกอย่างเป็นทางการตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา นับตั้งแต่ก่อตั้งกรมส่งกำลังบำรุงทหารบกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ถึง ปัจจุบัน รวมระยะเวลา ๖๙ ปี มีเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบกแล้วจำนวน ๒๗ ท่าน ปัจจุบันมี พลโท ภูวนารถ ชมพูบุตร เป็นเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

            กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ทำงานอย่างผู้ปิดทองหลังพระ มีบทบาทที่สำคัญต่อกองทัพบก ทั้งการดำรงสภาพกำลังทหาร และเสริมสร้างศักยภาพกองทัพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ พัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน

           หน้าที่แรกที่สำคัญของกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก คือ การพัฒนาความพร้อมของกำลังพลในกองทัพบก ในด้านปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ อาหาร เครื่องแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ตลอดจนการบริการทางการแพทย์ หน้าที่ต่อมาคือการเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมรบให้กับกองทัพ ในการจัดหายุทโธปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการดูแลและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน คุ้มค่ากับงบประมาณ นอกจากนั้นกรมส่งกำลังบำรุง ทหารบก ยังตระหนักถึงความสำคัญ ของการพึ่งพาตนเอง เพื่อความยั่งยืนของศักยภาพกองทัพ จึงเกิดแนวคิดการผลิตเพื่อใช้เอง และลดการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยได้กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ปัจจุบันมีการดำเนินการที่สำคัญตามมาตรฐานสากล จำนวน ๒ แผนงาน ได้แก่ แผนงานการผลิตยางรถยนต์ และ แผนงานการผลิตกระสุนปืนเล็ก

          ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) กรมส่งกำลังบำรุงทหารบกเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุน ทั้งทรัพยากร กำลังพล และเครื่องมือทุกอย่างที่มีอยู่ ทั้งการสนับสนุนทีมแพทย์ พยาบาล ใน state quarantine และสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม นอกจากนี้ยังสนับสนุนยานพาหนะในการรับส่งผู้ป่วย การจัดตั้งจุดบริการในการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาล ในสังกัดกองทัพบกทั้ง ๓๗ แห่ง การสนับสนุนรถครัวสนามเพื่อประกอบอาหารแจกจ่าย ให้กับประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ การจัดชุดชำระล้างฆ่าเชื้อโควิด - ๑๙ เป็นต้น

              หากเปรียบกองทัพบกเสมือนกับร่างกาย กรมส่งกาลังบำรุงทหารบกก็อาจเปรียบได้กับเส้นเลือด ที่นำสารอาหารไปหล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่นเดียวกับการส่งกำลังบำรุง ให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบก ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์และต่อเนื่อง เป็นความภาคภูมิใจของกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุน และผลักดันให้ทุกภารกิจของกองทัพบก สำเร็จไปได้ด้วยดี เพื่อพัฒนากองทัพบกให้เจริญก้าวหน้า และทันสมัยไปพร้อม ๆ กัน “Grow Together”