Sidebar

เมนูหลัก

26
, ก.ย.
กนผ.สบพ.กบ.ทบ. จัดสัมมนาด้านการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ สป.๕ ของ ทบ. สำหรับภารกิจป้องกันชายแดน โดยมี พลตรี เทวมิตร พลภักดี เป็นประธาน ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ