Sidebar

เมนูหลัก

08
, เม.ย.

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA 62)

1. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

   1.1 แผนปฏิบัติราชการ กบ.ทบ. ปี 62 Download

   1.2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ของ กบ.ทบ. Download

2. รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) Download

3. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 Download

4. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 Download

5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน Download

6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายปี Download

7. หนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส Download