Sidebar

เมนูหลัก

01
, ส.ค.

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 64

1. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ กบ.ทบ. Download

2. ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 Download

3. รายการคู่มือการปฏิบัติงานของ กบ.ทบ. Download

4. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน Download

5. รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 Download

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 63

1. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ กบ.ทบ. Download

2. รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) Download

3. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

   3.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ กบ.ทบ. Download

   3.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ รร.กบ.ทบ. Download

4. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

    4.1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ กบ.ทบ. Download

    4.2 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ รร.กบ.ทบ. Download

5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

    5.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ของ กบ.ทบ. Download

    5.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ของ รร.กบ.ทบ. Download

6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายปี

   6.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายปี ของ กบ.ทบ. Download

   6.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายปี ของ รร.กบ.ทบ. Download

 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 62

1. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

   1.1 แผนปฏิบัติราชการ กบ.ทบ. ปี 62 Download

   1.2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ของ กบ.ทบ. Download

2. รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) Download

3. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 Download

4. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 Download

5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน Download

6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายปี Download

7. หนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส Download