Sidebar

เมนูหลัก

22
, พ.ย.

กกจ.สบพ.กบ.ทบ.

เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงฯ สาย สพ. ดาวน์โหลด

ข้อมูลการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง (ฝอ.4) ของกำลังพลที่บรรจุในตำแหน่ง ชกท.4010 ดาวน์โหลด

ขออนุมัติหลักการแนวทางพัฒนากำลังพลในตำแหน่ง ขกท.๔๐๑๐ ดาวน์โหลด

 

 

กซบ.สกบ.กบ.ทบ.

รายงานสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ดาวน์โหลด

 

กวพ.สบพ.กบ.ทบ.

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับรางวัล"เพชรพัสดุ" ดาวน์โหลด

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1524/60 เรื่อง การกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ดาวน์โหลด

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก ดาวน์โหลด

 

 

กกจ.สบพ.กบ.ทบ.

ข้อมูลการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง (ฝอ.4) ของกำลังพลที่บรรจุในตำแหน่ง ชกท.4010 ดาวน์โหลด

  

 

กนผ.สบพ.กบ.ทบ.

หนังสือ กบ.ทบ./คณะกรรมการบริหารจัดการ สป.5 ของ ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0404/1076 ลง 19 มี.ค. 62 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการบริหารจัดการ สป.5 ของ ทบ. ดาวน์โหลด

หนังสือ กบ.ทบ./คณะกรรมการบริหารจัดการ สป.5 ของ ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0404/3023 ลง 2 ต.ค. 61 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ กรณีการกำหนดรายละเอียด (เพิ่มเติม) ส่วนส่วนการเก็บรักษา สป.5 อัตรามูลฐาน ดาวน์โหลด

อนุมัติหลักการแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการบริหารจัดการ สป.5 ของ ทบ.ดาวน์โหลด

 

 

 

กคง.กบ.ทบ.

แบบฟอร์มติดตามความคืบหน้า แผนงานเพิ่มเติม ปี 62 และแผนงานที่ขอนำผลฯ ดาวน์โหลด

  

  

 

กสท.สบพ.กบ.ทบ.

แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดกำลังพล ดาวน์โหลด