Sidebar

เมนูหลัก

01
, ส.ค.

 

 

 

เครื่องหมายราชการของกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

เป็นรูปพระสีห์พ่าห์ ประทับยืนบนสิงห์อยู่เหนือเมฆ หัตถ์ขวาทรงศร

หมายถึง ผู้มีภารกิจในการส่งกำลังบำรุงภายใต้รูปพระสีห์พ่าห์เป็นชื่อกรมส่งกำลังบำรุงทหารบกทั้งหมดบรรจุอยู่ภายในรูปวงกลม

 

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 87 ตอนที่ 77 18 สิงหาคม 2513 หน้าที่ 559

สัญลักษณ์กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก :

ไฟล์ .PNG ดาวน์โหลด

ไฟล์ .Ai   ดาวน์โหลด